symfony/symfony Security Advisories for v2.0.12 (24)