symfony/symfony Security Advisories for v5.4.2 (4)