symfony/symfony Security Advisories for v4.2.10 (6)