symfony/symfony Security Advisories for v4.3.4 (11)