symfony/symfony Security Advisories for v2.6.12 (11)