symfony/symfony Security Advisories for v2.6.9 (13)