symfony/symfony Security Advisories for v3.4.26 (4)