symfony/symfony Security Advisories for v4.2.11 (10)