symfony/symfony Security Advisories for v2.6.10 (13)