symfony/symfony Security Advisories for v5.4.9 (4)