symfony/symfony Security Advisories for v2.4.7 (20)