symfony/symfony Security Advisories for v2.3.7 (20)