symfony/symfony Security Advisories for v3.4.0-BETA1 (21)