symfony/symfony Security Advisories for v5.1.0-RC2 (6)