symfony/symfony Security Advisories for 2.0.x-dev (15)