symfony/symfony Security Advisories for v3.3.0 (20)