symfony/symfony Security Advisories for v4.2.0 (13)