symfony/symfony Security Advisories for v5.0.4 (8)