symfony/symfony Security Advisories for v4.3.0-BETA1 (11)