symfony/symfony Security Advisories for v5.1.4 (6)