symfony/doctrine-bridge

Overall: 237 363 installs
30 days: 18 932 installs
Today: 675 installs

Symfony Doctrine Bridge

Maintainer: fabpot
Homepage: https://symfony.com
Canonical: https://github.com/symfony/DoctrineBridge
Source: https://github.com/symfony/DoctrineBridge/tree/master

 • dev-master / 3.0.x-dev reference: e43e441 2015-05-15 14:16 UTC MIT

  require:

  Authors

 • 2.8.x-dev reference: 8534be7 2015-05-15 14:11 UTC MIT

 • 2.7.x-dev reference: aeae235 2015-05-20 08:37 UTC MIT

 • v2.7.0-BETA2 reference: 23d4421 2015-05-02 15:21 UTC MIT

 • v2.7.0-BETA1 reference: b5b8006 2015-04-10 07:23 UTC MIT

 • 2.6.x-dev reference: eb910b6 2015-05-15 13:32 UTC MIT

 • v2.6.8 reference: eb910b6 2015-05-15 13:32 UTC MIT

 • v2.6.7 reference: 7ed45d2 2015-05-02 15:18 UTC MIT

 • v2.6.6 reference: 6233098 2015-03-30 15:54 UTC MIT

 • v2.6.5 reference: f7df529 2015-03-13 17:37 UTC MIT

 • v2.6.4 reference: 5c2d4a9 2015-02-01 16:10 UTC MIT

 • v2.6.3 reference: 487658a 2015-01-05 17:57 UTC MIT

 • v2.6.2 reference: 487658a 2015-01-05 17:57 UTC MIT

 • v2.6.1 reference: ea5b024 2014-12-02 20:19 UTC MIT

 • v2.6.0 reference: b71d54c 2014-11-28 10:00 UTC MIT

 • v2.6.0-BETA2 reference: 4d385d8 2014-11-04 14:29 UTC MIT

 • v2.6.0-BETA1 reference: 0800e6d 2014-11-03 03:55 UTC MIT

 • 2.5.x-dev reference: d6a2d57 2015-02-01 09:36 UTC MIT

 • v2.5.12 reference: d6a2d57 2015-02-01 09:36 UTC MIT

 • v2.5.11 reference: d6a2d57 2015-02-01 09:36 UTC MIT

 • v2.5.10 reference: d6a2d57 2015-02-01 09:36 UTC MIT

 • v2.5.9 reference: d8fb82b 2015-01-05 17:29 UTC MIT

 • v2.5.8 reference: 35241cc 2014-12-02 20:15 UTC MIT

 • v2.5.7 reference: 44b2ecb 2014-10-30 20:17 UTC MIT

 • v2.5.6 reference: 86d9c52 2014-09-28 15:56 UTC MIT

 • v2.5.5 reference: 86d9c52 2014-09-28 15:56 UTC MIT

 • v2.5.4 reference: 3314d17 2014-08-31 03:22 UTC MIT

 • v2.5.3 reference: 0186d47 2014-08-05 09:00 UTC MIT

 • v2.5.2 reference: 998a1a1 2014-07-09 09:05 UTC MIT

 • v2.5.1 reference: f30b6a1 2014-07-08 12:21 UTC MIT

 • v2.5.0 reference: 3ec278c 2014-04-28 05:15 UTC MIT

 • v2.5.0-RC1 reference: 3ec278c 2014-04-28 05:15 UTC MIT

 • v2.5.0-BETA2 reference: 3ec278c 2014-04-28 05:15 UTC MIT

 • v2.5.0-BETA1 reference: 08a37e9 2014-03-10 12:58 UTC MIT

 • 2.4.x-dev reference: 7c66455 2014-09-27 08:35 UTC MIT

 • v2.4.10 reference: 7c66455 2014-09-27 08:35 UTC MIT

 • v2.4.9 reference: 5d7841e 2014-08-31 03:18 UTC MIT

 • v2.4.8 reference: fe831ca 2014-07-09 09:04 UTC MIT

 • v2.4.7 reference: 22fbe56 2014-07-08 11:46 UTC MIT

 • v2.4.6 reference: d55cacd 2014-04-27 13:34 UTC MIT

 • v2.4.5 reference: d55cacd 2014-04-27 13:34 UTC MIT

 • v2.4.4 reference: d55cacd 2014-04-27 13:34 UTC MIT

 • v2.4.3 reference: dec8ae3 2014-02-11 13:52 UTC MIT

 • v2.4.2 reference: dec8ae3 2014-02-11 13:52 UTC MIT

 • v2.4.1 reference: 3938ad3 2014-01-01 08:56 UTC MIT

 • v2.4.0 reference: 414310f 2013-12-03 14:52 UTC MIT

 • v2.4.0-RC1 reference: 8ed1aae 2013-11-23 21:17 UTC MIT

 • v2.4.0-BETA2 reference: 07d6c17 2013-10-30 08:33 UTC MIT

 • v2.4.0-BETA1 reference: 3cf236e 2013-09-25 06:04 UTC MIT

 • 2.3.x-dev reference: d4b171b 2015-05-15 13:28 UTC MIT

 • v2.3.29 reference: d4b171b 2015-05-15 13:28 UTC MIT

 • v2.3.28 reference: b64d943 2015-05-01 14:06 UTC MIT

 • v2.3.27 reference: 065335c 2015-03-30 15:33 UTC MIT

 • v2.3.26 reference: f368a6e 2015-03-13 17:09 UTC MIT

 • v2.3.25 reference: 9095b3c 2015-01-26 13:32 UTC MIT

 • v2.3.24 reference: c4a3991 2015-01-05 19:37 UTC MIT

 • v2.3.23 reference: 3e51f85 2014-11-30 13:33 UTC MIT

 • v2.3.22 reference: 1625e1a 2014-10-26 07:30 UTC MIT

 • v2.3.21 reference: 8ee2c1f 2014-09-27 07:50 UTC MIT

 • v2.3.20 reference: 8ee2c1f 2014-09-27 07:50 UTC MIT

 • v2.3.19 reference: 4217a54 2014-08-28 19:58 UTC MIT

 • v2.3.18 reference: af21a19 2014-07-07 10:13 UTC MIT

 • v2.3.17 reference: 73e21b5 2014-07-07 09:57 UTC MIT

 • v2.3.16 reference: 14a0da4 2014-04-24 05:32 UTC MIT

 • v2.3.15 reference: 14a0da4 2014-04-24 05:32 UTC MIT

 • v2.3.14 reference: 14a0da4 2014-04-24 05:32 UTC MIT

 • v2.3.13 reference: 14a0da4 2014-04-24 05:32 UTC MIT

 • v2.3.12 reference: 1f416b5 2014-02-11 10:29 UTC MIT

 • v2.3.11 reference: 1f416b5 2014-02-11 10:29 UTC MIT

 • v2.3.10 reference: 1f416b5 2014-02-11 10:29 UTC MIT

 • v2.3.9 reference: 8049cf7 2014-01-01 07:52 UTC MIT

 • v2.3.8 reference: 1b176a1 2013-12-03 14:51 UTC MIT

 • v2.3.7 reference: e535535 2013-10-30 08:30 UTC MIT

 • v2.3.6 reference: 09768e4 2013-09-25 06:04 UTC MIT

 • v2.3.5 reference: 09768e4 2013-09-25 06:04 UTC MIT

 • v2.3.4 reference: ecddf51 2013-07-01 12:24 UTC MIT

 • v2.3.3 reference: ecddf51 2013-07-01 12:24 UTC MIT

 • v2.3.2 reference: ecddf51 2013-07-01 12:24 UTC MIT

 • v2.3.1 reference: cd01365 2013-05-16 08:06 UTC MIT

 • v2.3.0 reference: cd01365 2013-05-16 08:06 UTC MIT

 • 2.2.x-dev reference: 375d694 2013-11-29 14:23 UTC MIT

 • v2.2.11 reference: 375d694 2013-11-29 14:23 UTC MIT

 • v2.2.10 reference: 8e9b642 2013-10-18 14:04 UTC MIT

 • v2.2.9 reference: 1cf0eac 2013-09-24 18:21 UTC MIT

 • v2.2.8 reference: 1cf0eac 2013-09-24 18:21 UTC MIT

 • v2.2.7 reference: 1cf0eac 2013-09-24 18:21 UTC MIT

 • v2.2.6 reference: 2ba7a3e 2013-07-28 18:26 UTC MIT

 • v2.2.5 reference: 2ba7a3e 2013-07-28 18:26 UTC MIT

 • v2.2.4 reference: 5f40454 2013-05-27 14:47 UTC MIT

 • v2.2.3 reference: 5f40454 2013-05-27 14:47 UTC MIT

 • v2.2.2 reference: 5f40454 2013-05-27 14:47 UTC MIT

 • v2.2.1 reference: 3d9131b 2013-04-01 08:05 UTC MIT

 • v2.2.0 reference: c9e612a 2013-02-19 07:14 UTC MIT

 • 2.1.x-dev reference: 181d205 2013-05-26 18:42 UTC MIT

 • v2.1.13 reference: 181d205 2013-05-26 18:42 UTC MIT

 • v2.1.12 reference: 181d205 2013-05-26 18:42 UTC MIT

 • v2.1.11 reference: 181d205 2013-05-26 18:42 UTC MIT

 • v2.1.10 reference: 51865c7 2013-05-06 10:48 UTC MIT

 • v2.1.9 reference: 01b2a10 2013-03-16 15:50 UTC MIT

 • v2.1.8 reference: 5b6c95a 2013-01-11 00:31 UTC MIT

 • v2.1.7 reference: 5b6c95a 2013-01-11 00:31 UTC MIT

 • v2.1.6 reference: 1b52e34 2012-12-11 10:40 UTC MIT

 • v2.1.5 reference: 1b52e34 2012-12-11 10:40 UTC MIT

 • v2.1.4 reference: 4745fb2 2012-11-15 15:44 UTC MIT

 • v2.1.3 reference: d915550 2012-10-27 13:36 UTC MIT

 • v2.1.2 reference: 5000b89 2012-09-10 10:53 UTC MIT

 • v2.1.1 reference: 5000b89 2012-09-10 10:53 UTC MIT

 • v2.1.0 reference: 886ba55 2012-08-28 05:38 UTC MIT

 • 2.0.x-dev reference: 0ef1afd 2013-01-04 16:59 UTC MIT

 • v2.0.25 reference: 0ef1afd 2013-01-04 16:59 UTC MIT

 • v2.0.24 reference: 0ef1afd 2013-01-04 16:59 UTC MIT

 • v2.0.23 reference: 0ef1afd 2013-01-04 16:59 UTC MIT

 • v2.0.22 reference: 0ef1afd 2013-01-04 16:59 UTC MIT

 • v2.0.21 reference: 067dcff 2012-11-24 11:53 UTC MIT

 • v2.0.20 reference: 067dcff 2012-11-24 11:53 UTC MIT

 • v2.0.19 reference: 067dcff 2012-11-24 11:53 UTC MIT

 • v2.0.18 reference: bae76fb 2012-09-21 06:32 UTC MIT

 • v2.0.17 reference: 37e34aa 2012-08-01 11:10 UTC MIT

 • v2.0.16 reference: ac06d60 2012-07-09 12:43 UTC MIT

 • v2.0.15 reference: 907a278 2012-05-20 16:15 UTC MIT

 • v2.0.14 reference: ac08902 2012-05-15 16:56 UTC MIT

 • v2.0.13 reference: 91ea32c 2012-03-11 01:47 UTC MIT

 • v2.0.12 reference: 91ea32c 2012-03-11 01:47 UTC MIT

 • v2.0.10 reference: a8eff16 2012-01-22 09:12 UTC MIT

 • v2.0.9 reference: eace4a8 2012-01-05 13:51 UTC MIT

 • 2.0.7 reference: 3d42a78 2011-12-08 14:17 UTC MIT

 • dev-auto_map_with_many_om reference: 97eabfd 2014-08-11 14:35 UTC MIT