symfony/symfony Security Advisories for v4.4.8 (6)