symfony/symfony Security Advisories for v2.1.0-BETA1 (21)