symfony/symfony Security Advisories for v2.1.4 (20)