symfony/symfony Security Advisories for v2.8.39 (19)