symfony/symfony Security Advisories for v4.3.0 (11)