symfony/symfony Security Advisories for v4.1.10 (10)