symfony/symfony Security Advisories for v6.0.17 (4)