symfony/symfony Security Advisories for v2.7.49 (11)