symfony/symfony Security Advisories for v5.3.7 (6)