symfony/symfony Security Advisories for v2.2.10 (13)