symfony/symfony Security Advisories for 5.2.x-dev (5)