symfony/symfony Security Advisories for v6.1.3 (4)