symfony/symfony Security Advisories for v5.1.0-RC1 (2)