symfony/symfony Security Advisories for v3.4.37 (4)