symfony/symfony Security Advisories for v5.1.1 (6)