symfony/symfony Security Advisories for v2.4.0-BETA1 (20)