symfony/symfony Security Advisories for v2.0.22 (18)