symfony/symfony Security Advisories for v2.3.18 (20)