symfony/symfony Security Advisories for v4.4.10 (6)