symfony/symfony Security Advisories for v2.7.16 (18)