symfony/symfony Security Advisories for v2.8.36 (20)