symfony/symfony Security Advisories for v3.4.23 (8)