symfony/symfony Security Advisories for v3.0.6 (23)