symfony/symfony Security Advisories for v6.3.2 (3)