symfony/symfony Security Advisories for v6.2.4 (4)