symfony/symfony Security Advisories for v2.1.0-BETA3 (21)