symfony/symfony Security Advisories for v4.2.7 (10)