symfony/symfony Security Advisories for v3.4.21 (9)