symfony/symfony Security Advisories for v2.1.0 (21)